A19 IEB vs. CAPS: is die skool die sous werd?

Die dikwels emosionele debat oor IEB (Independent Examinations Board) vs. CAPS (South African National Curriculum) word elke jaar met die aankondiging van die matriekuitslae afgestof. Die gevaar is egter om meegesleur te word deur emosionele oortuigings in plaas daarvan om die naakte feite objektief te bekyk. Objektief beskou, lyk die uitslae as volg:

Behalwe vir skole wat die Cambridge-eksamens aflê, verkry alle suksesvolle Graad 12-leerders in Suid-Afrika ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS). Anders gestel, die matriekuitslae van Hlokwe, Hanover, Helpmekaar en Hilton word deur dieselfde toesighoudende instansie, UMALUSI, in Pretoria goedgekeur.

In Januarie 2018, tydens die jaarlikse bespreking van matriekuitslae, maak Lucky Ditaunyane, kommunikasiehoof van UMALUSI, die volgende stelling aan die Huffington Post: “Umalusi se mandaat is om te verseker dat vraestelle wat deur verskillende assesseringsliggame gestel word, gelykwaardig is ten opsigte van sowel die moeilikheidsgraad as die verspreiding van die hoërorde, middelorde en laerorde kognitiewe vlakke van die vrae wat in die vraestelle gevra word. Beide IEB en DBE (Department of Basic Education) volg die kurrikulumassesseringsbeleidstate (CAPS) met geringe verskille in assesseringsriglyne.” Hieruit kan die afleiding gemaak word dat daar nie ’n noemenswaardige verskil tussen die IEB- en die CAPS-leerplan is nie.

 Hoe volledig en goed is die CAPS- en IEB-leerplan dan? Die realiteit is dat Suid-Afrikaanse universiteite redelike aansien in die res van die wêreld geniet. So, byvoorbeeld, word beide die universiteite van Pretoria (UP) en Stellenbosch (US) se ingenieursgrade internasionaal aanvaar. Aktuariële grade van Wits (Universiteit van die Witwatersrand), die US en die UK (die Universiteit van Kaapstad) verkry krediete by die betrokke internasionale liggame, terwyl ons medici wêreldwyd hoog in aanvraag bly.

Volgens ’n studie aan die UK (2008) het leerlinge van IEB skole ’n 98% slaagsyfer oor ’n drie jaar periode behaal. Hierteenoor het ’n 2013 Council of Higher Education (CHE) studie van alle studente bevind dat slegs 15% van studente ’n drie jaar graad in drie jaar voltooi, dat 48% omtrent twee jaar langer neem en dat 55% nooit klaarmaak nie. Volgens dié studie is ‘studente wat onvoorbereid is’, die hooffaktor. Uit die 2008 studie kan ons dus aflei dat ’n groot persentasie van die 15% studente wat die drie jaar graadkursus in drie jaar voltooi die IEB kurrikulum gevolg het.

Om dus tot ʼn slotsom aangaande die deurlopende debat te kom, kan mens sê dat daar nie ’n noemenswaardige verskil tussen die IEB- en CAPS-leerplan is nie, dat UMALUSI wel ruimte skep vir andersoortige voorbereiding vir en assesering van eksamens en dat IEB-studente beter vaar by universiteite in Suid-Afrika.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *